15 avenue Euphrasie Guynemer,
02 400 Verdilly
Tel.: 03 23 69 15 94
Mail : stverdilly@wanadoo.fr